Statutul ANFPUV


Postat la 2021-05-05 19:09:10
STATUTUL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A FABRICANȚILOR DE PRODUSE DE UZ VETERINAR DIN ROMÂNIA

CAPITOLUL I  DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A FABRICANȚILOR DE PRODUSE DE UZ VETERINAR DIN ROMÂNIA, denumită în continuare „asociația”, a fost fondată și funcționează potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundații (cu modificările și completările ulterioare) şi Actului constitutiv, fiind formată din: 
1. PASTEUR - FILIALA FILIPEŞTI SA, cu sediul în judeţul Prahova, comuna Filipeștii de Pădure, str. Principală nr. 944, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/501/1999, având cod unic de înregistrare 11928947, (membru fondator);
 1. DELOS IMPEX '96 SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Pictor Luchian nr.17, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/626/1996, având cod unic de înregistrare 8086792, (membru fondator);
 2. VANELLI SRL, cu sediul în șos. Iași –Tg. Frumos, km 10, jud. Iași, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/1282/1993, având cod unic de înregistrare RO4104675, (membru asociat);
 3. INSTITUTUL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU APICULTURA S.A., cu sediul în B-dul Ficusului, Nr. 42 Sector 1, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5/1997, având cod unic de înregistrare RO 1577393, (membru asociat);
 4. CABINET MEDICAL VETERINAR Dr. MAIEREAN NISTOR & EXPERT TEHNIC JUDICIAR, cu sediul profesional în str. Nicolae Iorga nr. 31 C 2, Otopeni , jud Ilfov, (membru asociat);
Art. 2 Scopul asociației îl constituie :
 • exercitarea dreptului la liberă asociere pentru promovarea intereselor fabricanților de produse de uz veterinar;
 • recunoașterea industriei farmaceutice veterinare ca un domeniul distinct în cadrul activităților din economia națională prin alocare unui cod CAEN specific;
 • realizarea unui adevărat perteneriat public-privat în domeniul industriei farmaceutice veterinare pentru conformarea industriei la cerinţele naționale, europene și internaționale și pentru implementarea noului regulament referitor la produsele medicinale veterinare;
 • participarea industriei farmaceutice veterinare și a altor fabricanți de produse de uz veterinar la formarea și specializarea resurselor umane necesare acestui domeniu de activitate;
 • exprimarea publică prin mijloacele de comunicare în mass-media a opiniilor industriei farmaceutice veterinare;
 • reprezentarea industriei farmaceutice veterinare și a altor fabricanți de produse de uz veterinar în cadrul asociațiilor de profil la nivel european;
 • promovarea valorilor şi rezultatelor cercetării în domeniu;
 • facilitarea accesului membrilor asociației la resursele financiare private şi publice;
 • realizarea parteneriatului dintre autoritățile publice şi persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial.
Art. 3 Denumirea asociației este ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A FABRICANȚILOR DE PRODUSE DE UZ VETERINAR DIN ROMÂNIA
Art. 4 (1) Sediul asociației este în București, Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, Iride Business Park, clădirea 19, et. 2, sector 2. 
Art. 5 ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A FABRICANȚILOR DE PRODUSE DE UZ VETERINAR DIN ROMÂNIA se constituie pe durată nedeterminată. 
Art. 6  (1) Patrimoniul social inițial al asociației este constituit dintr-un activ în valoare totală de 5.000 RON, ce reprezintă aportul în sumă de 1.000 RON pentru fiecare fondator. 
(2) Întregul patrimoniu va fi evidențiat în contabilitate, în conformitate cu legea română în materie, pe numele asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului și obiectivelor ei. 
Art. 7 Obiectivele Asociației sunt următoarele: 
 • apărarea și promovarea intereselor fabricanților români de produse de uz veterinar în relațiile cu organele statului;
 • participarea cu rol consultativ la inițierea, elaborarea și promovarea programelor de dezvoltare a activității de fabricație a produselor de uz veterinar, precum și la alte tratative și acorduri în relațiile cu autoritățile publice și alte organizații;
 • obținerea statutului de reprezentant permanent în Consiliul Științific și Consiliul Consultativ al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;
 • participarea în calitate de observator, printr-un reprezentant oficial, care nu reprezintă un producător, în Comisia pentru autorizarea produselor medicinale veterinare de la nivelul ANSVSA-ICBMV;
 • efectuarea demersurilor pe langă autoritatea competentă din România pentru co-participarea asociației la desemnarea reprezentanților României în grupurile de experti și ca membru în cadrul Comitetul pentru Produse Medicinale Veterinare, din Agenția Europeană a Medicamentului;
 • încheierea unor memorandumuri, protocoale, etc. cu alte organizații și asociații care acționează în domeniu, pentru promovarea unor proiecte comune;
 • promovarea imaginii Asociației prin toate mijloacele mass-media și alte publicații de profil medical-veterinar și organizarea de mese rotunde, simpozioane, conferințe, etc;
 • participarea la realizarea unor activități de interes public național în doemeniul specific de activitate;;
 • înființarea unor societăți comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc, se fie folosite în mod obligatoriu pentru scopul Asociației.
Art. 8 Emblema Asociației este redată în anexă, urmând a fi folosită pe sigiliul său, pe inscripții, titluri de orice fel ale acesteia.
CAPITOLUL II  MEMBRII ASOCIAȚIEI
Art. 9 (1) Asociația se compune din următoarele categorii de membri: 
 1. membri fondatori - cei care au participat la întemeierea asociației și au contribuit material și moral la fondarea ei și la constituirea patrimoniului social inițial;
 2. membri asociați – persoane juridice și persoane fizice care au activat sau activează în domeniul industriei farmaceutice veterinare, care se asociază ulterior fondării asociației și contribuie moral și material la sporirea patrimoniului ei;
 3. membri de onoare - persoanele fizice şi juridice care au adus/aduc servicii deosebite asociației pe plan moral şi material;
 4. membri susținătoricare aderă la realizarea scopului şi obiectivelor.
 • Calitatea de membru asociat şi cea de membru de susținător se acordă de către Consiliul Director al Asociației, iar cea de membru de onoare de către Adunarea Generală.
 • Calitatea de membru asociat se pierde prin retragere, caz în care hotărârea de retragere se comunică în scris cu cel puțin 15 zile înainte de la data primei Adunări Generale, sau prin excludere pentru fapte sau acte incompatibile cu scopul, obiectivele, statutul sau hotărârile organelor de conducere ale Asociației.
 • Calitatea de membru susținător se pierde prin retragere sau neplata contribuției timp de 3 luni. (5) Calitatea de membru de onoare se pierde prin retragere sau prin excludere de către Adunarea Generală.
(6) Membri asociați care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului social al acesteia, în caz de dizolvare. 
Art. 10 Drepturile şi obligaţiile membrilor Asociației, prin reprezentanții oficiali, sunt următoarele :
 1. a) drepturi
  să aleagă și să fie aleşi în Consiliul Director dacă au aptitudinile şi capacitățile necesare exercitării funcțiilor la care candidează, precum şi dacă nu au suferit nici o condamnare penală privativă de libertate, indiferent dacă sancțiunea a fost executată sau nu, pentru fapte intenționate şi considerente infamante;
  să-şi exprime prin vot opțiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale;
 
 1. b) obligaţii
 2. să respecte fără rezerve statutul, reglementările şi hotărârile Adunării Generale şi pe cele ale Consiliului Director;
 3. să-şi respecte obligaţiile financiare şi materiale, potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat;
 4. să apere interesele Asociației.
CAPITOLUL III  CONDUCEREA ȘI CONTROLUL ASOCIAȚIEI
Secțiunea I Adunarea Generală
Art. 11 (1) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit potrivit prevederilor prezentului statut.
(2) Adunarea Generală are următoarele competențe : 
 1. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociației;
 2. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a bilanțului contabil al Asociației;
 3. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
 4. constituirea de filiale;
 5. modificarea actului constitutiv şi a statutului;
 6. dizolvarea şi lichidarea Asociației, precum şi stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
 7. orice alte atribuții stabilite de lege şi statut.
Art. 12 Adunarea Generală se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar nu mai puțin de 1 dată pe an, şi are drept de coordonare şi de control asupra Consiliului Director, precum şi a întregii activități a asociației. 
Art. 13 (1) Adunarea Generală se convoacă cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei sau în cazuri de urgență, cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită, în acest din urmă caz, dacă: 
 1. se impune în mod necesar modificarea statutului;
 2. apar situaţii care pun în pericol existenţa Asociației sau activitatea membrilor Asociației;
 3. la cererea scrisă a unui număr de 2/3 din numărul membrilor fondatori / al membrilor asociați;
 4. apar alte situații care se impun a fi discutate urgent.
 • Convocarea Adunării Generale se face de Consiliului Director, prin Președinte sau înlocuitorul/împuternicitul acestuia, printr-un convocator scris care va cuprinde: data, locul şi ordinea de zi şi care se va aduce la cunoştinţă celor interesați în termen de 15 zile înainte de ziua convocării pentru Adunările Generale ordinare, respectiv 3 zile înainte de ziua convocării pentru Adunările Generale extraordinare.
 • Odată cu comunicarea datei, locului şi a ordinii de zi a Adunării Generale sau ulterior, dar cel mai târziu cu o zi înaintea Adunării Generale, se pun la dispoziția participanților şi materialele ce se supun dezbaterii.
 • Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor puncte suplimentare prin cereri făcute în scris şi transmise la adresa de e-mail a Asociației (office@asociatia-producatorivet.ro, anfpuv.ro@gmail.com) cu cel puțin 5 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală ordinară, respectiv la ora și data la care are loc Adunarea Generală Extraordinară. Astfel de cereri vor fi aduse la cunoştinţă celorlalţi membri de către cei care le-au propus, prin e-mail transmis simultan cu cel către adresa de e-mail a Asociației (office@asociatia-producatorivet.ro, anfpuv.ro@gmail.com).
 • Convocarea se transmite către membri prin e-mail sau prin scrisoare recomandată sau se publică pe site-ul Asociației sau în Monitorul Oficial al României sau în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Asociației. De asemenea, convocarea se poate face și prin combinarea modalităților de informare indicate mai sus.
 • Regula este ca adunările să se desfășoare prin mijloace electronice de comunicare la distanță, prin videoconferință, caz în care detaliile adunării vor fi trimise membrilor prin e-mail (spre exemplu: link sau alt mijloc electronic care să permită accesarea unui sistem electronic de videoconferință), iar excepția este ca adunările să se țină fizic la o adresa indicată în convocator. Este permisă și combinarea adunării prin mijloace electronice de comunicare la distanță cu cea fizică, cu condiția ca acest lucru să fie specificat în convocator sau solicitat de către convocați.
 • Adunările desfășurate prin mijloace electronice de comunicare la distanță vor putea fi înregistrate și arhivate de către Asociație, inclusiv pentru a asigura verificarea ulterioară a modului în care s-a votat.
 • Fiecare membru are obligația să declare o adresă de e-mail pe care să o folosească în relația cu Asociația. De asemenea, membrii au obligația, ca la orice modificare cu privire la adresa de e-mail declarată anterior, să comunice noua adresă de e-mail care se folosește în relația cu Asociația. În lipsa unei astfel de încunoștințări, procedura de comunicare se consideră valabil îndeplinită la vechea adresă de e-mail. În mod similar, schimbarea adresei sediului unui membru nu poate fi opusă Asociației dacă noua adresă nu a fost comunicată în scris de către membrul în cauză.
Art. 13 Membrii cu drept de vot cu caracter deliberativ vor putea, dacă toți sunt prezenți (inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță) și nici unul dintre ei nu se opune, să ţină o Adunare Generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, renunțând la îndeplinirea formalităţilor cerute pentru convocarea ei.
Art. 14 (1) La Adunarea Generală participă : 
 1. a) membrii fondatori;
 2. membrii asociați;
 3. membrii susținători sau, dacă numărul lor este mult prea mare, reprezentanţii aleşi în numărul stabilit de Consiliul Director,
 4. membrii de onoare;
 5. e) alți invitați, reprezentanți ai presei;
 • În cadrul Adunării Generale, membrii fondatori,membrii asociați şi membrii susținători/ reprezentantii aleși, au dreptul la câte un vot, cu caracter deliberativ.
 • Membrii de onoare au numai drept de vot consultativ.
 • Membrii care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții ori rudele în linie colaterală, precum şi afinii lor până la gradul al patrulea, inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot, în caz contrar răpunzând pentru daunele cauzate Asociației, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.
Art. 15 (1) Alegerea pentru Consiliul Director are loc o data la 5 ani, cu exceptia cazurilor de retragere sau revocare, când se pot efectua la Adunarea Generală următoare. 
(2) Președintele asociației va fi ales in baza proiectului de management care a întrunit cel mai mare număr de voturi, în cadrul sedinței Adunării Generale pentru alegerea Consiliului Director.
 Art. 16 Rapoartele de activitate ale Consiliului Director, programele de activitate, bugetele de venituri și cheltuieli și bilanțurile contabile se dezbat și se supun anual, aprobării Adunării Generale.
Art. 17 (1) Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenți 2/3 din membrii cu drept de vot cu caracter deliberativ.  
(2) În cazul în care nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alin. (1), Adunarea Generală va fi reconvocată a doua zi şi poate avea loc indiferent de numărul celor prezenți. 
Art. 18 Hotărârile Adunării Generale se iau cu jumătate plus unu din numărul celor prezenți, cu excepţia celei care are ca obiect dizolvarea Asociației sau modificarea scopului acesteia. 
Art. 19 (1) Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Asociației sau, în lipsă, de către Prim-
Vicepreședinte, sau, în lipsa acestuia, de către Vicepreședinte Asociației sau în lipsa acestuia de către persoana desemnată de Consiliul Director, sau, în lipsa acestora, președintele Adunării Generale va fi ales de către membrii prezenți în Adunarea Generală respectivă. Președintele își poate alege un secretar care să consemneze cele hotarâte în adunare sau acesta poate fi ales de către Adunarea Generală.
(2) Înainte de a se trece la dezbaterea punctelor prevăzute pe ordinea de zi, președintele adunării va comunica adunării denumirea sau numele și numărul persoanelor prezente sau reprezentate în adunare și dacă s-a realizat cvorumul. O persoana juridică poate fi reprezentată de administratorul societății sau de către orice persoană împuternicită de societatea respectivă prin înscris sub semnatură privată. O persoana fizica poate fi, de asemenea, reprezentată prin înscris sub semnătură privată. Împuternicirile trebuie transmise prin e-mail Asociației la adresa de comunicare (office@asociația-producatorivet.ro, anfpuv.ro@gmail.com) și/sau, în original, la adresa poștală a Asociației.
Art. 20 (1) Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmeşte procesul verbal cu modul de desfăşurare a acesteia, cu dezbaterile care au avut loc şi cu hotărârile adoptate. Președintele adunării este de drept împuternicit să semneze procesul verbal în care s-au consemnat, lista celor prezenți, hotărârile luate de Adunare, precum și actele adiționale la Statut sau varianta nouă a acestui act, dacă prin hotărârile Adunării Generale, acesta a fost modificat sau înlocuit cu o variantă nouă. Procesul verbal astfel semnat de președintele adunării, conținând lista participanților, va face dovada datei și locului Adunării Generale, a prezenței la ședință și a cvorumului, precum și a dezbaterilor în rezumat și a hotărârilor luate.
(2) Membrii absenți iau cunoştinţă de dezbateri și de hotărârile adoptate din procesul verbal publicat pe site-ul Asociației ori în sistemele electronice de partajare de fișiere sau aflat la secretariatul Asociației. De asemenea, la cererea membrilor absenți, survenită nu mai tarziu de trecerea unui termen de 5 zile de la ținerea Adunării Generale, procesul verbal al adunării poate fi trimis și prin e-mail.
Art. 21 Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv  sau statutului pot fi atacate în justiție de către membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau de cei care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz. 
SECTIUNEA II  Consiliul Director
Art. 22 (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. 
(2) Acesta este alcătuit după cum urmează :
 1. a) Președinte – d-nul. Dr. Nistor MAIEREAN, reprezentant al CABINET MEDICAL VETERINAR INDIVIDUAL DR. MAIEREAN NISTOR & EXPERT TEHNIC JUDICIAR; b) Prim-Vicepreşedinte – d-na. Marinela PANAIT, reprezentant al PASTEUR FILIALA FILIPEȘTI SA;
 1. c) Vicepreședinte – d-nul. Dr. Mircea ROMAN, reprezentant al DELOS IMPEX '96 SRL.
Art. 23 În exercitarea competenței sale, Consiliul Director are următoarele atribuţii : 
 1. prezintă Adunării Generale rapoarte de activitate, execuția bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectele programelor Asociației;
 2. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociației, prin Preşedinte, sau un împuternicit;
 3. aprobă organigrama şi politica de personal a Asociației; contractează servicii sau personal auxiliar
(inclusiv contabil);
 1. elaborează Regulamentul intern;
 2. îndeplineşte orice atribuţii şi sarcini prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală;
 3. decide schimbarea sediului Asociației;
 4. aprobă sau respinge cererile de adeziune;
 5. decide excluderea unui membru al asociației, sub rezerva invalidării deciziei de excludere de către Adunarea Generală;
 6. ia act de cererile de retragere din Asociație;
 7. propune spre aprobarea Adunării Generale suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe parcursul exercițiului anual, în concordanța cu nevoile apărute în îndeplinirea obiectului de activitate al Asociației.
 
Art. 24 (1) În cadrul Consiliului Director, toți membrii au dreptul la câte un vot cu caracter deliberativ. 
(2) Dispozițiile art. 14 alin.(4) se aplică în mod corespunzător şi membrilor Consiliului Director. 
Art. 25 Hotărârile Consiliului Director contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot fi atacate în justiție în condițiile prevăzute de art. 21. 
Art. 26 Consiliul Director poate împuternici persoane cu funcții executive sau alte persoane competente să încheie unele acte juridice în numele, sau pe seama Asociației, sau să îndeplinească orice alte atribuții prevăzute în statut, sau stabilite de Adunarea Generală, ori de Consiliul Director. 
Art. 27 (1) Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori nevoile Asociației o impun şi se convoacă prin orice mijloace, de regulă, cu 3 zile înainte, de către Preşedinte sau persoana desemnată de acesta sau, în lipsa acestei desemnări, de persoana desemnată de Consiliul Director care exercită şi conducerea şedinţelor acestuia. 
 • Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu majoritate. În caz de egalitate de voturi, atunci când Președintele este prezent sau reprezentat în ședința Consiliului Director, votul Președintelui este decisiv; dacă acesta nu participă la ședință, atunci votul persoanei cu funcție mai mare este decisiv. Dacă numărul membrilor scade sub 3, atunci oricare din membrii Consiliului Director poate convoca Adunarea Generală pentru se reîntregi numărul membrilor consiliului.
 • Prevederile art. 13 alin. (6) – (8) se vor aplica prin analogie și ședințelor Consiliului Director.
 
Art. 28 Deliberările şi deciziile Consiliului Director se consemnează în procese verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe, semnate de Președintele Consiliului Director sau, în absența lui, de persoana cu funcție mai mare. 
 
SECȚIUNEA III  Controlul financiar
Art. 29 Controlul economico-financiar și gestionar al Asociației se poate exercita de oricare dintre asociați, chiar dacă nu este membru al Consiliului Director.
 
 
CAPITOLUL IV  SURSE DE FINANȚARE ŞI CHLETUIELI
Art. 30 Patrimoniul social inițial al Asociației se completează cu venituri din contribuţiile membrilor, cotizațiile şi taxele de înscriere ale membrilor asociați, susţinători, din sponsorizări, prestarea de servicii cu plată, subvenții, donații, legate, dividente şi alte contribuții în bani şi/sau în natură, de la persoane fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile legii. 
Art. 31 Sursele de finanţare ale Asociației provin din: 
 1. a) aportul membrilor;
 2. repartizarea unor sume din bugetul de venituri şi cheltuieli al societăților din cadrul cărora s-au constituit;
 3. alte surse.
Art. 32 Asociația poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividente, dacă nu se reinvestesc în aceste societăți, se vor folosi pentru realizarea scopului ei. 
(2) Asociația poate desfăşura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au strânsă legătură cu scopul ei principal.
 
Art. 33 (1) Principalele naturi de cheltuieli ale Asociației sunt următoarele : 
 1. a) chirii, dobânzi, taxe şi comisioane bancare;
 2. apa, canal şi salubritate;
 3. energie electrică, termică şi gaze naturale;
 4. rechizite, imprimate şi articole de birotică;
 5. telefonie, internet,
 6. cheltuieli cu alte prestari de servicii,
 7. taxe / tarife participari la evenimente interne/ internaționale
 8. alte cheltuieli.
 • Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoana cu atribuţii în domeniul, din cadrul Consiliului Director.
 • Indemnizațiile şi alte drepturi băneşti după caz, se stabilesc în limitele statutului de funcțiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.
 • Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificații şi alte asemenea, din disponibilitățile băneşti.
 
Art. 34 Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.
 
CAPITOLUL V DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art. 35 Asociația se dizolvă în următoarele cazuri : 
 1. de drept :
  1. la împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
  2. la realizarea sau imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt se produce schimbarea acestui scop;
  3. la imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director, în conformitate cu statutul Asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit prevederilor statutului, cele două organe de conducere trebuiau să fie constituite;
  4. la reducerea numărului de asociaţi sub limita prevăzută de lege, dacă acest număr nu a fost completat timp de trei luni:
 2. prin hotărâre judecătorească dacă:
  1. scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
  2. Asociația urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
  3. când Asociația a devenit insolvabilă;
  4. nu mai obține autorizațiile prealabile, necesare, potrivit legii.
  5. prin hotărârea Adunării Generale.
Art. 36 (1) În cazul dizolvării asociației, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească sau de Adunarea Generală. 
 • Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.
 • La intrarea în funcție, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia bilanțul contabil care să constate situația exactă a activului şi pasivului.
 • Lichidatorii au obligația să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociației, precum şi să țină un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora.
Art. 37 (1) Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi dacă numerarul este suficient, să transforme şi restul activului în bani procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile. 
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs. 
Art. 38 (1) Bunurile rămase în urma lichidării se transmit persoanelor juridice de drept public sau privat cu scop identic sau asemănător, potrivit legii. 
 • În cazul în care, în termen de 6 luni de la încheierea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condițiile alin.(1), acestea se vor atribui de către instanța de judecată competentă unei persoane juridice cu scop identic asemănător.
 • Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
 
Art. 39 (1) La încheierea operațiunilor lichidării, lichidatorii remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociației. 
(2) După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul contabil, registrul-jurnal şi un memorandum, declarând operațiunile de lichidare la Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială îşi are sediul Asociația, în vederea radierii. 
 
Art. 40 În cazul în care în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului contabil nu se înregistrează nici o contestație, acesta se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea instanței judecătoreşti, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Asociației şi ale lichidării, după aceasta fiind considerați descărcați de obligaţiile asumate. 
 
Art. 41 (1) Asociația încetează a avea ființă la data radierii din registrul Asociaţiilor şi Fundațiilor. 
(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.
 
 
CAPITOLUL VI  DISPOZIȚIILE FINALE
Art. 42 Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legii. 
Redactat și editat în 6 (șase) exemplare la sediul asociației, în București, Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, Iride Business Park, clădirea 19, et. 2, sector 2. 
 
PREȘEDINTE,
 
Dr. Nistor MAIEREANSTATUTUL ASOCIAȚIEI  NAȚIONALE A FABRICANȚILOR DE PRODUSE
DE UZ VETERINAR DIN ROMÂNIA

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A FABRICANTILOR DE PRODUSE DE UZ VETERINAR DIN ROMÂNIA, denumită în continuare „asociația”, a fost fondată și funcționează potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundații (cu modificările și completările ulterioare) şi Actului constitutiv, fiind formată din:

 1. PASTEUR - FILIALA FILIPEŞTI SA, cu sediul în judeţul Prahova, comuna Filipeștii de Pădure, str. Principală nr. 944, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/501/1999, având cod unic de înregistrare 11928947, reprezentată oficial în cadrul asociației prin farmacist Margareta Mareș (membru fondator);
 2. DELOS IMPEX '96 SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Pictor Luchian nr.17, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/626/1996, având cod unic de înregistrare 8086792, reprezentată legal prin Administrator - Dr. Mircea ROMAN (membru fondator);
 3. VANELLI SRL, cu sediul în șos. Iași –Tg. Frumos, km 10, jud.Iași, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/1282/1993, având cod unic de înregistrare RO4104675, reprezentată oficial în cadrul asociației prin Dr. Constantin Panaite (membru asociat);
 4. INSTITUTUL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU APICULTURA S.A., cu sediul în B-dul Ficusului, Nr. 42 Sector 1, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5/1997, având cod unic de înregistrare RO 1577393, reprezentată oficial prin Dr. Bogdan Poncea, (membru asociat);
 5. CABINET MEDICAL VETERINAR Dr. MAIEREAN NISTOR & EXPERT TEHNIC JUDICIAR, cu sediul profesional în str. Nicolae Iorga nr. 31 C 2, Otopeni , jud Ilfov, (membru asociat);

Art. 2 Scopul asociației îl constituie :

- exercitarea dreptului la liberă asociere pentru promovarea intereselor fabricanților de produse de uz veterinar;

- recunoașterea industriei farmaceutice veterinare ca un domeniul distinct în cadrul activităților din economia națională prin alocare unui cod CAEN specific;

- realizarea unui adevarat perteneriat public-privat în domeniul industriei farmaceutice veterinare pentru conformarea industriei la cerinţele naționale, europene și internaționale și pentru implementarea noului regulament referitor la produsele medicinale veterinare;

- participarea industriei farmaceutice veterinare și a altor fabricanti de produse de uz veterinar la formarea și specializarea resurselor umane necesare acestui domeniu de activitate;

- exprimarea publica prin mijloacele de comunicare în mass-media a opiniilor industriei farmaceutice veterinare;

- reprezentarea industiei farmaceutice veterinare și a altor fabricanți de produse de uz veterinar in cadrul asociațiilor de profil la nivel european;

- promovarea valorilor şi rezultatelor cercetării în domeniu;

- facilitarea accesului membrilor asociației la resursele financiare private şi publice;

- realizarea parteneriatului dintre autoritățile publice şi persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial.

Art. 3 Denumirea asociației este ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A FABRICANȚILOR DE PRODUSE DE UZ VETERINAR DIN ROMÂNIA.

Art. 4 (1) Sediul asociației este în București, Calea Giulești nr. 333, sector 6, având spațiu util de 50 mp.

Art. 5 ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A FABRICANȚILOR DE PRODUSE DE UZ VETERINAR DIN ROMÂNIA se constituie pe durată nedeterminată.

Art. 6  (1) Patrimoniul social inițial al asociației este constituit dintr-un activ în valoare totală de 5.000 RON, ce reprezintă aportul în sumă de 1.000 RON pentru fiecare fondator.

(2) Întregul patrimoniu va fi evidențiat în contabilitate, în conformitate cu legea română în materie, pe numele asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului și obiectivelor ei.

Art. 7 Obiectivele Asociației sunt următoarele:

- apărarea și promovarea intereselor fabricanților români de produse de uz veterinar în relațiile cu organele statului;

- participarea cu rol consultativ la inițierea, elaborarea și promovarea programelor de dezvoltare a activității de fabricație a produselor de uz veterinar, precum și la alte tratative și acorduri în relațiile cu autoritățile publice și alte organizații;

- obținerea statutului de reprezentant permanent în Consiliul Științific și Consiliul Consultativ al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

- participarea în calitate de observator, printr-un reprezentant oficial, care nu reprezintă un producător, în Comisia pentru autorizarea produselor medicinale veterinare de la nivelul ANSVSA-ICBMV;

- efectuarea demersurilor pe langa autoritatea competenta din România pentru co-participarea asociației la desemanarea reprezentanților României în grupurile de experti și ca membru în cadrul Comitetul pentru Produse Medicinale Veterinare, din Agentia Europeana a Medicamentului;

- încheierea unor memorandumuri, protocoale, etc. cu alte organizații și asociații care acționeaza in domeniu, pentru promovarea unor proiecte comune;

- promovarea imaginii Asociatiei prin toate mijloacele mass-media si alte publicatii de profil medical-veterinar si organizarea de mese rotunde, simpozioane, conferinte, etc;

- participarea la realizarea unor activități de interes public național în doemniul specific de activitate;;

- înființarea unor societați comerciale ale caror dividende, dacă nu se reinvestesc, se fie folosite în mod obligatoriu pentru scopul Asociației.

Art. 8 Emblema Asociației este redată în anexă, urmând a fi folosită pe sigiliul său, pe inscripții, titluri de orice fel ale acesteia.

CAPITOLUL II

MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art. 9 (1) Asociația se compune din următoarele categorii de membri:

 1. a) membri fondatori - cei care au participat la întemeierea asociației și au contribuit material și moral la fondarea ei și la constituirea patrimoniului social inițial;
 2. b) membri asociați – persoane juridice și persoane fizice care au activat sau activează în domeniul industriei farmaceutice veterinare, care se asociază ulterior fondării asociației și contribuie moral și material la sporirea patrimoniului ei;
 3. c) membri de onoare - persoanele fizice şi juridice care au adus/aduc servicii deosebite asociației pe plan moral şi material;
 4. d) membri susținătoricare aderă la realizarea scopului şi obiectivelor.

(2) Calitatea de membru asociat şi cea de membru de susținător se acordă de către Consiliul Director al Asociației, iar cea de membru de onoare de către Adunarea Generală.

(3) Calitatea de membru asociat se pierde prin retragere, caz în care hotărârea de retragere se comunică în scris cu cel puțin 15 zile înainte de la data primei Adunări Generale, sau prin excludere pentru fapte sau acte incompatibile cu scopul, obiectivele, statutul sau hotărârile organelor de conducere ale Asociației.

(4) Calitatea de membru susținător se pierde prin retragere sau neplata contribuției timp de 3 luni.

(5) Calitatea de membru de onoare se pierde prin retragere sau prin excludere de către Adunarea Generală.

(6) Membri asociați care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului social al acesteia, în caz de dizolvare.

Art. 10 Drepturile şi obligaţiile membrilor Asociației, prin reprezentanții oficiali, sunt următoarele :

 1. a) drepturi
 2. să aleagă și să fie aleşi în Consiliul Director dacă au aptitudinile şi capacitățile necesare exercitării funcțiilor la care candidează, precum şi dacă nu au suferit nici o condamnare penală privativă de libertate, indiferent dacă sancțiunea a fost executată sau nu, pentru fapte intenționate şi considerente infamante;
 3. să-şi exprime prin vot opțiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale;

 

 1. b) obligaţii
 2. să respecte fără rezerve statutul, reglementările şi hotărârile Adunării Generale şi pe cele ale Consiliului Director;
 3. să-şi respecte obligaţiile financiare şi materiale, potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat;
 4. să apere interesele Asociației.

CAPITOLUL III

CONDUCEREA ȘI CONTROLUL ASOCIAȚIEI

Secțiunea I

Adunarea Generală

Art. 11 (1) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit potrivit prevederilor prezentului statut.

(2) Adunarea Generală are următoarele competențe :

 1. a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociației;
 2. b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a bilanțului contabil al Asociației;
 3. c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
 4. d) constituirea de filiale;
 5. e) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
 6. f) dizolvarea şi lichidarea Asociației, precum şi stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
 7. g) orice alte atribuții stabilite de lege şi statut.

Art. 12 Adunarea Generală se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar nu mai puțin de 1 dată pe an, şi are drept de coordonare şi de control asupra Consiliului Director, precum şi a întregii activități a asociației.

Art. 13 (1) Adunarea Generală se convoacă cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei sau în cazuri de urgență, cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită, în acest din urmă caz, dacă:

 1. a) se impune în mod necesar modificarea statutului;
 2. b) apar situaţii care pun în pericol existenţa Asociației sau activitatea membrilor Asociației;
 3. c) la cererea scrisă a unui număr de 2/3 din numărul membrilor fondatori / al membrilor asociați;
 4. d) apar alte situații care se impun a fi discutate urgent.

(2) Convocarea Adunării Generale se face de Consiliului Director, prin Președinte sau înlocuitorul/împuternicitul acestuia, printr-un convocator scris care va cuprinde: data, locul şi ordinea de zi şi care se va aduce la cunoştinţă celor interesați în termen de 15 zile înainte de ziua convocării pentru Adunările Generale ordinare, respectiv 3 zile înainte de ziua convocării pentru Adunările Generale extraordinare.

(3) Odată cu comunicarea datei, locului şi a ordinii de zi a Adunării Generale sau ulterior, dar cel mai târziu cu o zi înaintea Adunării Generale, se pun la dispoziția participanților şi materialele ce se supun dezbaterii.

(4) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor puncte suplimentare prin cereri făcute în scris şi transmise la adresa de e-mail a Asociației (office@asociatia-producatorivet.ro, anfpuv.ro@gmail.com) cu cel puțin 5 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală ordinară, respectiv la ora și data la care are loc Adunarea Generală Extraordinară. Astfel de cereri vor fi aduse la cunoştinţă celorlalţi membri de către cei care le-au propus, prin e-mail transmis simultan cu cel către adresa de e-mail a Asociației (office@asociatia-producatorivet.ro, anfpuv.ro@gmail.com).

(5) Convocarea se transmite către membri prin e-mail sau prin scrisoare recomandată sau se publică pe site-ul Asociației sau în Monitorul Oficial al României sau în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Asociației. De asemenea, convocarea se poate face și prin combinarea modalităților de informare indicate mai sus.

(6) Regula este ca adunarile să se desfășoare prin mijloace electronice de comunicare la distanță, prin videoconferință, caz în care detaliile adunării vor fi trimise membrilor prin e-mail (spre exemplu: link sau alt mijloc electronic care să permită accesarea unui sistem electronic de videoconferință), iar excepția este ca adunările să se țină fizic la o adresa indicată în convocator. Este permisă și combinarea adunării prin mijloace electronice de comunicare la distanță cu cea fizică, cu condiția ca acest lucru să fie specificat în convocator sau solicitat de către convocați.

(7) Adunările desfășurate prin mijloace electronice de comunicare la distanță vor putea fi înregistrate și arhivate de către Asociație, inclusiv pentru a asigura verificarea ulterioară a modului în care s-a votat.

(8) Fiecare membru are obligația să declare o adresă de e-mail pe care să o folosească în relația cu Asociația. De asemenea, membrii au obligația, ca la orice modificare cu privire la adresa de e-mail declarată anterior, să comunice noua adresă de e-mail care se folosește în relația cu Asociația. În lipsa unei astfel de încunostințări, procedura de comunicare se consideră valabil îndeplinită la vechea adresă de e-mail. În mod similar, schimbarea adresei sediului unui membru nu poate fi opusă Asociației dacă noua adresă nu a fost comunicată în scris de către membrul în cauză.

Art. 13 Membrii cu drept de vot cu caracter deliberativ vor putea, dacă toți sunt prezenți (inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță) și nici unul dintre ei nu se opune, să ţină o Adunare Generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, renunțând la îndeplinirea formalităţilor cerute pentru convocarea ei.

Art. 14 (1) La Adunarea Generală participă :

 1. a) membrii fondatori;
 2. b) membrii asociați;
 3. c) membrii susținători sau, dacă numărul lor este mult prea mare, reprezentanţii aleşi în numărul stabilit de Consiliul Director,
 4. d) membrii de onoare;
 5. e) alți invitați, reprezentanți ai presei;

(2) În cadrul Adunării Generale, membrii fondatori, membrii asociați şi membrii susținători/ reprezentantii aleși,  au dreptul la câte un vot, cu caracter deliberativ.   

(3) Membrii de onoare au numai drept de vot consultativ.

(4) Membrii care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții ori rudele în linie colaterală, precum şi afinii lor până la gradul al patrulea, inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot, în caz contrar răpunzând pentru daunele cauzate Asociației, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Art. 15 (1) Alegerea pentru Consiliul Director are loc o data la 5 ani, cu exceptia cazurilor de retragere sau revocare, când se pot efectua la Adunarea Generală următoare.

(2) Președintele asociației va fi ales in baza proiectului de management care a întrunit cel mai mare numar de voturi, în cadrul sedinței Adunării Generale pentru alegerea Consiliului Director.

Art. 16 Rapoartele de activitate ale Consiliului Director, programele de activitate, bugetele de venituri și cheltuieli și bilanțurile contabile se dezbat și se supun anual, aprobării Adunării Generale.

Art. 17 (1) Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenți 2/3 din membrii cu drept de vot cu caracter deliberativ.

(2) În cazul în care nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alin. (1), Adunarea Generală va fi reconvocată a doua zi şi poate avea loc indiferent de numărul celor prezenți.

Art. 18 Hotărârile Adunării Generale se iau cu jumătate plus unu din numărul celor prezenți, cu excepţia celei care are ca obiect dizolvarea Asociației sau modificarea scopului acesteia.

Art. 19 (1) Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Asociației sau, în lipsă, de către Prim-Vicepreședinte, sau, în lipsa acestuia, de către Vicepreședinte Asociației sau în lipsa acestuia de către persoana desemnată de Consiliul Director, sau, în lipsa acestora, președintele Adunării Generale va fi ales de către membrii prezenți în Adunarea Generală respectivă. Președintele își poate alege un secretar care să consemneze cele hotarâte în adunare sau acesta poate fi ales de către Adunarea Generală.

(2) Înainte de a se trece la dezbaterea punctelor prevăzute pe ordinea de zi, președintele adunării va comunica adunării denumirea sau numele și numărul persoanelor prezente sau reprezentate în adunare și dacă s-a realizat cvorumul. O persoana juridică poate fi reprezentată de administratorul societății sau de către orice persoană împuternicită de societatea respectivă prin înscris sub semnatură privată. O persoana fizica poate fi, de asemenea, reprezentată prin înscris sub semnătură privată. Împuternicirile trebuie transmise prin e-mail Asociației la adresa de comunicare (office@asociația-producatorivet.ro, anfpuv.ro@gmail.com) și/sau, în original, la adresa poștală a Asociației.

Art. 20 (1) Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmeşte procesul verbal cu modul de desfăşurare a acesteia, cu dezbaterile care au avut loc şi cu hotărârile adoptate. Președintele adunării este de drept împuternicit să semneze procesul verbal în care s-au consemnat, lista celor prezenți, hotărârile luate de Adunare, precum și actele adiționale la Statut sau varianta nouă a acestui act, dacă prin hotărârile Adunarii Generale, acesta a fost modificat sau înlocuit cu o variantă nouă. Procesul verbal astfel semnat de președintele adunării, conținând lista participanților, va face dovada datei și locului Adunării Generale, a prezenței la ședință și a cvorumului, precum și a dezbaterilor în rezumat și a hotărârilor luate.

(2) Membrii absenți iau cunoştinţă de dezbateri și de hotărârile adoptate din procesul verbal publicat pe site-ul Asociației ori în sistemele electronice de partajare de fișiere sau aflat la secretariatul Asociației. De asemenea, la cererea membrilor absenți, survenită nu mai tarziu de trecerea unui termen de 5 zile de la ținerea Adunării Generale, procesul verbal al adunării poate fi trimis și prin e-mail.

Art. 21 Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv  sau statutului pot fi atacate în justiție de către membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau de cei care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

SECTIUNEA II

Consiliul Director

Art. 22 (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

(2) Acesta este alcatuit după cum urmează :

 1. Președinte – d-nul. Dr. Nistor MAIEREAN, reprezentant al CABINET MEDICAL VETERINAR INDIVIDUAL DR. MAIEREAN NISTOR & EXPERT TEHNIC JUDICIAR;
 2. Prim-vicepreşedinte – d-na. Margareta MAREȘ, reprezentant al PASTEUR FILIALA FILIPEȘTI SA;
 3. Vicepreședinte – d-nul. Dr. Mircea ROMAN, reprezentant al DELOS IMPEX '96 SRL.

Art. 23 În exercitarea competenței sale, Consiliul Director are următoarele atribuţii :

 1. a) prezintă Adunării Generale rapoarte de activitate, execuția bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectele programelor Asociației;
 2. b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociației, prin Preşedinte, sau un împuternicit;
 3. c) aprobă organigrama şi politica de personal a Asociației; contractează servicii sau personal auxiliar (inclusiv contabil);
 4. d) elaborează Regulamentul intern;
 5. e) îndeplineşte orice atribuţii şi sarcini prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală;
 6. f) decide schimbarea sediului Asociației;
 7. g) aprobă sau respinge cererile de adeziune;
 8. h) decide excluderea unui membru al asociației, sub rezerva invalidării deciziei de excludere de către Adunarea Generală;
 9. i) ia act de cererile de retragere din Asociație;
 10. j) propune spre aprobarea Adunării Generale suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe parcursul exercitiului anual, în concordanța cu nevoile apărute în indeplinirea obiectului de activitate al Asociației.

Art. 24 (1) În cadrul Consiliului Director, toți membrii au dreptul la câte un vot cu caracter deliberativ.

(2) Dispozițiile art. 14 alin.(4) se aplică în mod corespunzător şi membrilor Consiliului Director.

Art. 25 Hotărârile Consiliului Director contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot fi atacate în justiție în condițiile prevăzute de art. 21.

Art. 26 Consiliul Director poate împuternici persoane cu funcții executive sau alte persoane competente să încheie unele acte juridice în numele, sau pe seama Asociației, sau să îndeplinească orice alte atribuții prevăzute în statut, sau stabilite de Adunarea Generală, ori de Consiliul Director.

Art. 27 (1) Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori nevoile Asociației o impun şi se convoacă prin orice mijloace, de regulă, cu 3 zile înainte, de către Preşedinte sau persoana desemnată de acesta sau, în lipsa acestei desemnări, de persoana desemnată de Consiliul Director care exercită şi conducerea şedinţelor acestuia.

(2) Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu majoritate. În caz de egalitate de voturi, atunci cand președintele este prezent sau reprezentat în ședința Consiliului Director, votul președintelui este decisiv; dacă acesta nu participă la ședință, atunci votul persoanei cu funcție mai mare este decisiv. Dacă numărul membrilor scade sub 3, atunci oricare din membrii Consiliului Director poate convoca Adunarea Generalăa  pentru se reîntregi numărul membrilor consiliului.

(3) Prevederile art. 13 alin. (6) – (8) se vor aplica prin analogie sși adunărilor Consiliului Director.

Art. 28 Deliberările şi deciziile Consiliului Director se consemnează în procese verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe, semnate de Presședintele Consiliului Director sau, în absența lui, de persoana cu funcție mai mare.


SECȚIUNEA III

Controlul financiar

Art. 29 Controlul economico-financiar și gestionar al Asociației se poate exercita de oricare dintre asociați, chiar dacă nu este membru al Consiliului Director.

 

CAPITOLUL IV

SURSE DE FINANȚARE ŞI CHLETUIELI

Art. 30 Patrimoniul social inițial al Asociației se completează cu venituri din contribuţiile membrilor, cotizațiile şi taxele de înscriere ale membrilor asociați, susţinători, din sponsorizări, prestarea de servicii cu plată, subvenții, donații, legate, dividente şi alte contribuții în bani şi/sau în natură, de la persoane fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile legii.

Art. 31 Sursele de finanţare ale Asociației provin din:

 1. a) aportul membrilor;
 2. b) repartizarea unor sume din bugetul de venituri şi cheltuieli al societăților din cadrul cărora s-au constituit;
 3. c) alte surse.

Art. 32 Asociația poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividente, dacă nu se reinvestesc în aceste societăți, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.

(2) Asociația poate desfăşura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au strânsă legătură cu scopul ei principal.

Art. 33 (1) Principalele naturi de cheltuieli ale Asociației sunt următoarele :

 1. a) chirii, dobânzi, taxe şi comisioane bancare;
 2. b) apa, canal şi salubritate;
 3. c) energie electrică, termică şi gaze naturale;
 4. d) rechizite, imprimate şi articole de birotică;
 5. e) telefonie, internet,
 6. f) cheltuieli cu alte prestari de servicii,
 7. g) taxe / tarife participari la evenimente interne/ internaționale
 8. h) alte cheltuieli.

(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoana cu atribuţii în domeniul, din cadrul Consiliului Director.

(3) Indemnizațiile şi alte drepturi băneşti după caz, se stabilesc în limitele statutului de funcțiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

(4) Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificații şi alte asemenea, din disponibilitățile băneşti.

Art. 34 Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.


CAPITOLUL V

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 35 Asociația se dizolvă în următoarele cazuri :

 1. a) de drept :
 2. la împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
 3. la realizarea sau imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt se produce schimbarea acestui scop;
 4. la imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director, în conformitate cu statutul Asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit prevederilor statutului, cele două organe de conducere trebuiau să fie constituite;
 5. la reducerea numărului de asociaţi sub limita prevăzută de lege, dacă acest număr nu a fost completat timp de trei luni:
 6. b) prin hotărâre judecătorească dacă:
 7. scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 8. Asociația urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 9. când Asociația a devenit insolvabilă;
 10. nu mai obține autorizațiile prealabile, necesare, potrivit legii.
 11. prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 36 (1) În cazul dizolvării asociației, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească sau de Adunarea Generală.

(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.

(3) La intrarea în funcție, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia bilanțul contabil care să constate situația exactă a activului şi pasivului.

(4) Lichidatorii au obligația să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociației, precum şi să țină un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora.

Art. 37 (1) Lichidatorii sunt obligați să continue operatiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi dacă numerarul este suficient, să transforme şi restul activului în bani procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

Art. 38 (1) Bunurile rămase în urma lichidării se transmit persoanelor juridice de drept public sau privat cu scop identic sau asemănător, potrivit legii.

(2) În cazul în care, în termen de 6 luni de la încheierea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condițiile alin.(1), acestea se vor atribui de către instanța de judecată competentă unei persoane juridice cu scop identic asemănător.

(3) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 39 (1) La încheierea operațiunilor lichidării, lichidatorii remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociației.

(2) După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul contabil, registrul-jurnal şi un memorandum, declarând operațiunile de lichidare la Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială îşi are sediul Asociația, în vederea radierii.

Art. 40 În cazul în care în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului contabil nu se înregistrează nici o contestație, acesta se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea instanței judecătoreşti, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Asociației şi ale lichidării, după aceasta fiind considerați descărcați de obligaţiile asumate.

Art. 41 (1) Asociația încetează a avea ființă la data radierii din registrul Asociaţiilor şi Fundațiilor.

(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

 

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚIILE FINALE

Art. 42 Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legii.

Redactat și editat în 6 (șase) exemplare la sediul asociației, în Bucureşti, Calea Giuleşti nr. 333, sector 6.

 

PREȘEDINTE,

Dr. Nistor MAIEREAN

 Share: